Ochrana osobních údajů – GDPR

Naše společnost na základě nařízení EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) přijala taková opatření, která zamezují neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.


V souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů došlo tedy jednak k mechanickému zabezpečení přístupu k osobním údajům, přičemž za tímto účelem přijala naše společnost směrnici upravující jak organizační a technická opatření a postupy a s nimi spojené povinnosti zaměstnanců, jejichž účelem je zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů, tak i směrnici upravující provoz informačních a komunikačních technologií; dále došlo ke změně smluvních podmínek vůči našim smluvním partnerům, a to ve smyslu doplnění povinnosti mlčenlivosti mj. o osobních údajích dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Rádi bychom Vás ujistili, že oblasti ochrany osobních údajů věnujeme náležitou pozornost, zcela v intencích požadovaných Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

 

Prohlášení o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů a se zasíláním informací a obchodních sdělení

1.    Souhlasím s tím, aby mi MEDISTYL-PHARMA a.s. se sídlem Táborská 57, 140 00 Praha, IČ 61855782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B19063, zasílala informace a obchodní sdělení, tj. zejména informace týkající se nabízení výrobků či služeb, určené k přímé či nepřímé podpoře zboží nebo služeb (dále jen „obchodní sdělení“).


2.    V souladu se zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a s Nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) souhlasím s tím, aby výše jmenovaná společnost zpracovávala následující osobní údaje, v rozsahu a způsobem uvedeným níže:


•    Kategorie osobních údajů

-    kontaktní údaje sdělené zájemcem – Vaše jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo; pokud chcete provést změny, napište nám je prosím do emailu


•    Účel zpracování, rozsah zpracování, právní základ

-    kontaktování a zasílání informací o cenových nabídkách, nových produktech, školeních a dalších zajímavostí souvisejících s naší činností   

-    právním základem je Váš souhlas jakožto subjektu údajů


•    Doba zpracování

-    5 let od udělení souhlasu, pokud subjekt údajů neurčí jinak


•    Předání osobních údajů třetím osobám

-    osobní údaje nebudou předány žádné třetí osobě


•    Likvidace osobních údajů

-    osobní údaje budou po uplynutí doby zpracování likvidovány (smazány), pokud nedojde k prodloužení poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů

-    před uplynutím doby zpracování budou osobní údaje smazány na základě oprávněné žádosti subjektu údajů


•    Poskytnutí údajů je dobrovolné, s výše uvedeným zpracováním udělujete výslovný souhlas, který můžete kdykoliv vzít zpět, a to například zasláním emailu na emailovou adresu společnosti: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


•    Udělením souhlasu potvrzujete, že jste poučen/a o svých právech podle nařízení GDPR, a to zejména:    

-    právo na přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu;

-    právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);

-    právo na omezení zpracování;

-    právo na přenositelnost údajů;

-    právo vznést námitku proti zpracování;

-    právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování;

-    právo podat stížnost u dozorového úřadu - Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky (ÚOOÚ).


3.    V případě neposkytnutí souhlasu budou Vaše osobní údaje smazány z databáze.


4.    Pro podrobnější informace jsme Vám k dispozici na tel. č. 2340191160 nebo 234091151

 


Děkujeme Vám za Vaši spolupráci.
Tým MEDISTYL-PHARMA a.s.